Підписатися на RSS

Електронна шкільна бібліотека

^Робота шкільної бібліотеки по формуванню в учнів культури читання”Головне завдання шкільної бібліотеки полягає в інформаційно-методичному забезпечення навчально-виховного процесу. Бібліотека – це інформаційний центр, де учні формують читацькі смаки, розвивають любов до книги. Саме бібліотека сприяє розвитку особистості дитини, культури спілкування, підвищенню інформаційної, освітньої, пізнавальної, інтелектуальної діяльності школярів.

Поєднуючи різні форми роботи, бібліотека постійно працює над тим, щоб заохочувати дітей до читання, зацікавити їх книгою, процесом пізнання. Протягом останнього часу спостерігається спад читацької активності та культури читання школярів. І приоритетне завдання шкільної бібліотеки полягає у формуванні інформаційної культури читачів, розвитку культури читання, підвищенні рівня популяризації книги.

За визначенням вченихкультура читання- це складова частина загальної культури особистості, що становить комплекс навичок роботизкнигою, який включає усвідомлений вибір те­матики, систематичність і послідовність читання, а та­кож уміння знаходити потрібну літературу за допомогою бібліографічних посібників, користуватися довідково-бібліографічним апаратом, застосовувати раціональні прийоми, максимально засвоювати і глибоко сприйма­ти прочитане (тезування, конспектування, анотуван­ня, рецензування тощо), дбайливо ставитися до творів друку .

Сучасна людина в умовах інформаційного суспільства повинна вміти не тільки читати, писати, говорити, але й швидко та вільно орієнтуватися у потоці усної та писемної інформації.

Оновлюється освіта, водяться нові програми, технології навчання, де головним залишається вміння учнів вчитися, вміння самостійно знаходити інформацію, оцінювати її, обробляти, аналізувати, використовувати та створювати якісно нову. Вміння учня працювати з додатковою літературою з різних предметів допоможе вивести його за рамки підручника, глибше осмислити і зрозуміти вивчену тему, розділ, сприяти досягнен­ням учнів як під час навчання у школі, так і у самостійному житті.

Формування інформаційної культури людини триває упродовж всього життя і особливу роль у цьому відіграють бібліотеки. Саме вони повинні стати посередниками між джерелами інформації та користувачами, забезпечуючи інформаційну підтримку освіти, незалежність у користуванні документами.

На жаль, є чимало учнів, для яких самостійне добування інформації — тяжка праця. А в ос­нові цього знаходиться невміння працювати з різноманітною літературою.

Соціологічні дослідження свідчать, що більшість сьогоднішніх випускників не володіють навичками правильного читання книги, самостійного пошуку інформації. Стаючи сту­дентами, такі молоді люди приходять до читаль­них зал великих бібліотек і стоять безпорадно перед каталогами, не знаючи, як знайти потрібну книгу.

Розуміючи актуальність даної проблеми, бібліотека працює над створенням системи формування культури читачів у школі. Складаючи програму бібліотечних уроків бібліотека намагається забезпечити пос­тупове набуття та поглиблення знань учнями, дати їм поняття про книгу і бібліотеку: від за­гального ознайомлення в молодших класах до знання змісту окремих розділів книжкового фонду, до впевненого використання каталогів і картотек, бібліографічних посібників в старших класах. На кожному наступному занятті вико­ристовується більш складний матеріал, а бібліотекар має можливість керувати пізна­вально-практичною діяльністю учнів, сприяючи їх творчому зростанню.

Головною метою виховання культури читання в школі є те, щоб учень сам дійшов висновку, що жоден вид діяльності неможливий без постійного пошуку інформації, вироблення вміння користуватися всіма «ключами» до книжкових багатств, орієнтування у комплексі джерел. Успішно досягти поставленої мети мож­на лише при умові, коли перед бібліотекою і пе­дагогічним колективом школи буде поставлене спільне завдання — навчити учнів уміло вико­ристовувати найрізноманітніші джерела інфор­мації для задоволення їхніх освітніх потреб. Зав­дання з навчальних предметів продумуються та­ким чином, щоб учні вимушені були звертатись до довідково-бібліографічного апарату бібліоте­ки. Таким чином, у дітей формується потреба звертатись до книги як до мудрого, вірного дру­га, який не зрадить і не підведе. Спільна робота з вчителями-предметниками передбачає також застосування на уроках практичних знань, на­бутих на бібліотечних уроках.

Виховання бібліотечно-бібліографічної гра­мотності учнів починається з перших років пе­ребування дитини в школі. Тут робиться все можливе, щоб діти полюбили книжку, хотіли приходити до бібліотеки і бути в ній якомога довше. Під час індивідуальних та групових бесід діти молодшого шкільного віку вчаться користу­ватися бібліотекою, вибирати книжки для чи­тання за книжковими виставками, тематичною ілюстрованою картотекою, бережливо стави­тись до книг, ремонтувати їх.

Традиційно для учнів других класів ми прово­димо бібліотечний урок «Бібліотека - царство книг» при запису їх до бібліотеки. З інших бібліотечних уроків хотілось би відмітити такі: «Як книга приходить до людей?», «Твої перші енциклопедії», «Автори дитячих книг», «Ілюст­ратори дитячих книг», «Книги треба берегти-кращі друзі нам вони». Метою цих уроків є формування у молодших учнів вмінь і навичок самостійного, свідомого читання книг вже з перших днів навчання у школі. Вони вчаться орієнтуватись у різноманітних джерелах інфор­мації, прилучаються до використання довідкової літератури при підготовці до уроків тощо.


Діапазон пізнання учнями книги значно роз­ширюється на бібліотечних уроках для учнів се­реднього шкільного віку. При розробці бібліотечних уроків ми прагнемо, щоб вони були цікавими, емоційними, доступними за змістом, відповідали фізіологічним та психологічним особливостям відповідної віковій категорії.

На цих уроках учні вчаться користуватися прикнижковим довідковим апаратом, елемента­ми книги, систематично працювати з довідкови­ми виданнями, вмінню чітко формулювати чи­тацький запит, вільно орієнтуватися у різно­манітних джерелах інформації для середнього шкільного віку, особливо в довідковій літера­турі. Як відомо, використання довідкової літератури сприяє розвиткові допитливості у дітей, заохочує до пізнання нового, дає змогу отримати додаткові знання з того чи іншого предмета. У бібліотеці є розробки уроків для учнів середнього шкільного віку з таких тем: «Як вибрати книгу для навчання і цікаву для читання», «Твій друг-словник», «Енциклопедії-книги, які знають все», «Структура книги», «Бібліотечні каталог: та картотеки-джерела пошуку інформації». Такі уроки вчать дітей орієнтуватися у цілому комп­лексі джерел інформації.

При проведенні бібліотечних уроків викорис­товуємо найрізноманітніші форми та методи: екскурсії бібліотекою, під час яких учні знайом­ляться з фондами бібліотеки „Країна знань нам двері відчиняє”, уроки-бесіди, уроки-лекції, ігрові форми, які включають еле­менти змагання і роблять уроки цікавими. Це насамперед, конкурси, турніри, вікторини з конкретної теми уроку. Вони показують рівень бібліотечно-бібліографічних знань учасників гри, їх знання, вміння і навички користуватися довідково-бібліографічним апаратом бібліотеки.

При проведенні бібліотечних уроків викорис­товуємо матеріали, представлені в бібліог­рафічному куточку «Бібліотека – інформацій центр» та рекомендаційно-бібліографічні плакати: «Куточок читача», які допомагають читачам при роботі з джерелами інформації, каталогами, розкриваю­ть призначення довідкового фонду.

Бібліографічному інформуванню учнів допомагають також тематичні полички, які оформ­лені у відповідності з вимогами шкільної програми:

 • Країна знань нам двері відчиняє;
 • Твої помічники у навчанні;
 • Сьогодні ми читаємо;
 • Радимо до сьогоднішнього уроку.Тим хто бажає оволодіти бібліотечно-бібліографічними знаннями, у бібліотеці створено підбірку матеріалів, зокрема:

 • Вчись читати;
 • Рекомендаційні покажчики літератури;
 • Тематичні папки.


Інтерес до довідкової та науково-популярної літератури формують також такі види позакласної роботи як олімпіади, тематичні вечори, турніри кмітливих та інші позакласні заходи, які проводять класні керівники. Готуючись до по­закласних заходів, учні приходять до бібліотеки. Тут діти можуть навчитися користуватися картотеками, познайомитись з тематичними підбірками до свят. Крім того, використовуються також спільні з класними керівниками виховні години.

Сучасні програми вимагають формування в учнів уміння самостійно підготувати виступ, до­повідь, огляд, реферат, конспект, і в навчально­му процесі загальноосвітніх навчальних закладів всі вони займають значне місце. Оволодіння вказаними вміннями та навичками базується на використанні специфічних методів аналізу та синтезу інформації, тобто на використанні мож­ливостей бібліотеки, які включають знаходжен­ня потрібної літератури, знання джерел інфор­мації, вміння працювати з ними.

Виконуючи завдання вчителів, якими перед­бачено використання додаткових джерел інфор­мації, учні приходять до бібліотеки. При наданні бібліографічних довідок шляхом індивідуальних і групових консультацій у бібліографічному по­шуку і методиці роботи з літературою, бібліоте­ка стимулює учнів до самостійного пошу­ку необхідної інформації в систематично­му каталозі, систематичній картотеці статей, те­матичних картотеках. У читальній залі бібліоте­ки учні під керівництвом бібліотекаря ово­лодівають технікою роботи з різноманітною літературою, набувають знань в процесі пошу­кової самостійної діяльності та використовують їх на уроках. Діти вчаться працювати з декіль­кома джерелами одночасно, вибирати потрібну інформацію та створювати свою, робити випис­ки з газет та журналів, вірно оформляти та ви­користовувати в навчальній діяльності.

Групові рекомендаційні бесіди, бібліотечно-бібліографічні огляди-консультації біля книжко­вих полиць, виставок, каталогів, картотек також часто використовуються. Такі групові форми роботи дуже важливі при роботі як з молодши­ми читачами, так і з старшокласниками, які го­туються до семінарів, пишуть реферати, творчі роботи.

Проведенню індивідуальних та групових кон­сультацій сприяють інформаційні вітрини, які знаходяться у читальній залі. Тут діти можуть самостійно віднайти різноманітні поради. Нап­риклад, як працювати з підручником, як корис­туватися довідковою літературою, поради до на­писання рефератів, ведення записів, тощо. Особ­лива увага приділяється роботі з творчо обдаро­ваними дітьми, які беруть участь у конкурсах, олімпіадах, турнірах. У бібліотеці є зібрана папка творчих робіт учнів.

Однак через відсутність занять з основ інфор­маційної культури не всі учні мають можливість систематично набувати знан­ня з основ бібліографії. Саме тому ці знання нерідко носять розрізнений характер, що веде до невміння вирішувати практичні інформаційні завдання.

Мета сучасної школи – виростити всебічно розвинену, інформовану людину, якій жити і працювати у ХХІ столітті. І ні в кого не викликає сумніву той факт, що шкільна бібліотека є сьогодні життєво важливим компонентом освіти і виховання. А формування культури читання учнів та інформаційної культури буде успішним лише тоді, коли ця проблема хвилюватиме весь педагогічний колектив сучасної школи.

Кількість учнів - 60


Анкета

для вивчення бібліотечно - бібліографічних

навичок учнів 3—4 класів


1.
На яку задану тему ти читаєш книжки?

2.
Чим можна користуватись вибираючи книжки?

3.
Нащо треба звернути увагу в книжці, перш ніж почати її читати?

4.
Як можна швидко одержати відомості про Наталю Забілу?

5.
Чи є у тебе домашня бібліотека? Як у ній і книги?
Анкета

для виявлення читацьких

інтересів, розвитку читацької

самостійності учнів 3—5 класів


1.
Чи є у тебе улюблена книжка? Хто її автор? Яка назва?

2.
Яку книжку ти читаєш зараз? Назви автора, головних персонажів.

3.
Чи пам'ятаєш ти тему наступного уроку позакласногочитання? Назви її.

4.
Про що найбільше любиш читати?

5.
Чи є у тебе улюблені письменники? Назви їх.

6.
Хто може допомогти тобі у виборі гарної книжки?

7.
На що треба звертати увагу, вибираючи потрібну книжку?

8.
Чим можна скористатися у бібліотеці, вибираючи необхідну книжку?
Анкета

для учнів 9—11 кл.

1.
З якого часу ти користуєшся шкільною бібліотекою?

2.
Скільки книг нараховує твоя бібліотека?

3.
Яка в ній література?

4.
Чи завжди бібліотекар задовольняє твої запи­ши"

5.
Якій літературі ти надаєш перевагу?

6.
Твої улюблені письменники і поети.

7.
Твої улюблені герої книг.

8.
Які теми і проблеми тебе цікавлять (політика, література, техніка, мистецтво)?

9.
Які газети і журнали ти передплачуєш? Які б ще хотів передплатити?
Анкета

для з'ясування

ставлення до прочитаної книги1.
Рік народження книги.

2.
Автор книги.

3.
Назва книги.

4.
Чи сподобалась вам книга?

5.
Що вам в ній сподобалось?

6.
Чи було вам цікаво читати цю книгу?

7.
На опис якої професії ви звернули увагу при читанні цієї книги?

8.
Чи допомогла вам ця книга розширити уяв­лення про професію?

9.
Який відгук про цю книгу ви дали б своєму товаришу?
Анкета

для батьків

1.
Чи маєте ви домашню бібліотеку? Чи велика вона?

2.
Чи активно читає книги ваша дитина?

3.
Яким книгам вона надає перевагу?

4.
Де ваша дитина бере книги для читання?

5.
Чи обговорюєте ви з дитиною прочитану кни­гу?

6.
Чи дозволяєте своїй дитині читати книги не за віком?

7.
Як ви вважаєте, хто повинен виховувати у дитини любов до книги: ви, учитель чи бібліоте­кар?
Анкета

для вивчення читацьких інтересів батьків

1.
Прізвище, ім'я дитини.

2.
Якою мовою ви спілкуєтесь з вашою дити­ною?

3.
Що ви зараз читаєте?

4.
Чи читаєте ви разом з дитиною? Що саме?

5.
Чи читаєте ви дитині? Що саме? Хто робить вибір казки (оповідання, статті)?

6.
На що ви звертаєте увагу, купуючи дитині книгу?

7.
Чи обговорюєте ви з дитиною прочитане? Як саме?

8.
Чи цікавить вас література з теми, що вивчає ваша дитина в класі? Якщо так, то де ви її бере­те?

9.
Чи брали ви участь у плануванні вивчення якоїсь теми? Якої саме? Яким чином?

10.
Які ідеї ви пропонуєте щодо створення тема­тичних проектів?
АНКЕТА

^ДЛЯ УЧНІВ


1.
Чи є у вас улюблені книги, які ви часто перечитуєте ?

2.
Чи щодня ви маєте справу з книгою?

3.
Чи дійсно для вас книга - ваш друг ?

4.
Чи знаєте ви правила поводження з книгою і чи виконуєте їх ?

5.
Чи знаєте ви правила користування бібліотекою
та читальним залом ?

6.
Чи частий гість ви шкільної бібліотеки ?

7.
Чи користуєтеся ви послугами інших бібліотек ?

8.
Чи часто вам дарують улюблені книги ?

9.
Якою ви вважаєте сучасну літературу ?АНКЕТА

^ВИЯВЛЕННЯ НАВИЧОК ДО ЧИТАННЯ


3 КЛАС

1.
Чи любиш ти читати книги у читальному залі?

2.
Яку книгу ти читаєш зараз ?

3.
Чи бережеш ти книги, отримані в шкільній бібліотеці ?

4.
Чи є у домашній бібліотеці книги, які тебе цікавлять ?

5.
Хто поклав початок книгодрукуванню ?

6.
Чи читають книги твої батьки ?

7.
Які твої улюблені українські письменники ?

8.
Що цікавого ти дізнаєшся з бібліотечних уроків ?


АНКЕТА

^ВИЯВЛЕННЯ ЧИТАЦЬКИХ УМІНЬ І НАВИЧОК2 КЛАС


1.
Чи любиш ти читати книжки ?

2.
Чи записаний ти до шкільної бібліотеки ?

3.
Хто тобі допомагає у виборі книг ?

4.
Чи знаєш ти правила поводження у бібліотеці ?

5.
Чи є у вас у класі своя бібліотечка ?

6.
Які книги ти залюбки читаєш ?

7.
Чи батьки дарують тобі цікаві книги ?


Як вибрати книгу для читання
Зайшовши до бібліотеки, треба звернутись до каталогів. В перекладі з грецької «каталог» означає «перелік». Отже, каталог — це перелік всіх книг, які є в бібліотеці.

Каталог необхідний кожній бібліотеці, він служить посередником між книгою і читачем. Переглядаючи каталог, читач дізнається, чи є в бібліотеці потрібна йому книга, які книги є в бібліотеці з даної теми, які книги конкретного автора можна прочитати в цій бібліотеці.

В залежності від свого читацького призначення каталоги бувають алфавітні і систематичні. До якого звернутись, залежить від того, що знає читач про книгу.

1.
В картотеках картки з назвами книг підібрані за окремими темами.

2.
На книжкових виставках та завжди знайдеш цікаві книги.

3.
П ереглянь бібліографічні покажчики. Це книги про книги. В них ти знайдеш анотації — короткі розповіді про хороші книги і поради що читати.

4.
Ти можеш сам вибрати книгу з полиць відкритого доступу.


Як працювати підручником

1.
Прочитай увесь заданий текст, глибоко вдумуючись його зміст. Пам'ятай, що читання підручника без напруження думки — марна трата часу.

2.
Працюй завжди з ручкою або олівцем в руках.

3.
Засвоєнню допоможуть схематичні малюнки й записи.

4.
Поділи в думці текст на частини і знайди основну думку.

5.
Читаючи текст, пов'язуй його з часом, картою, графіками, схемами підручника. Пам'ятай, що без хронології та карти немає історії.

6.
Порівнюй, зіставляй вивчений матеріал, факти, явища з іншими.

7.
Складай короткий усний (письмовий) план прочитаного.

8.
Намагайся в тексті знайти відповідь на кожне запитання, наведене в кінці параграфа.

9.
Привчай себе до самоконтролю: обов'язково перекажи вголос або про себе заданий матеріал, спочатку по частинах, а потім у цілому весь параграф. Роби це так, щоб словам було тісно, а думкам — просторо.

10.
Виконуй завжди домашні завдання.

11.
Долай труднощі, а не тікай від них. Працюй над книжкою систематично і наполегливо.
Як читати газету

1.
Читай газети кожного дня.

2.
Газети розкажуть тобі про найважливіші події, що відбуваються в усьому світі.

3.
Починай читати газети з перегляду заголовків усіх статей. Це допоможе тобі вибрати потрібний важливий і цікавий матеріал.

4.
Читай кожну статтю уважно, визначаючи, що головне в ній і чого вона вчить.

5.
При читанні газет користуйся картою. Знайди на ній ті місця, про які розповідається в номері.

6.
Пояснення незрозумілих слів знайди у словнику, або запитай у вчителя, бібліотекаря.

7.
Візьми книгу про те, що тебе особливо зацікавило при читанні газети.

8.
Цікаві статті складай в окрему папку, вони стануть в нагоді при підготовці повідомлення, реферату.

9.
П оділись враженнями від прочитаного зі своїми друзями.


Як читати журнали

1.
Уважно розглянь обкладинку. Познайомся з тематикою журналу .

2.
Дізнайся для якого віку цей журнал, хто його видає.

3.
Познайомся зі сторінками журналу, які рубрики має видання.

4.
Читай журнал уважно, не поспішай, продумуй зміст статей.

5.
Для пояснення незрозумілих слів, висловлювань звернися до словників, довідників, енциклопедій.

6.
Обмінюйся враженнями від прочитаного з товаришами, батьками, вчителями, бібліотекарем.

7.
П одумай, як можна використати одержані з журналу знання.


^Книжкова виставка

Дзвони Чорнобиля


Година інформації


“Шлях до гірких, а іноді вбивчих чорнобильських істин буде проходити кожне суще в Україні покоління. І щоразу діставатиме з безодні цієї національної катастрофи нові факти . Та вже сьогодні можна твердити одне: не буде радості в тій інформації, вона буде щоразу сумнішою, кожне наближення до неї кластиме ще одну зморшку на чоло України”, - це слова Володимира Яворівського. Слова з якими важко не погодитись.

Минає 22 роки відтоді, коли до чарівного містечка, що на річці Прип’ять, теплого весняного ранку потягнулися тривожні колони автомобілів. Усі губилися в здогадках: що сталося? Хрестилася бабуся на київському Подолі: ”Не дай Боже, війна?” Люди виходили на вулиці, питали одне одного, і довкруги витало якесь страшне передчуття. Невдовзі почали просочуватися чутки – аварія на Чорнобильській атомній... Хтось махнув рукою – ет, дрібниці; хтось схопившись панічно за голову, шепотів: „Кінець прийшов!” А що ж було насправді?

З журналу бойових дій підрозділів внутрішніх справ м. Прип’ять: 26 квітня о 01 годині 25 хвилин стався вибух на 4-му енергоблоці Чорнобильської АЕС... В результаті вибуху обвалились дах і стіни верхньої частини реактивного відділення, а також частково перекриття машинного залу. В районі вибуху виникла пожежа, яку о 4 годині 50 хвилин було локалізовано, а о 6 годині повністю ліквідовано підрозділами пожежної охорони.

До 12 години було госпіталізовано 105 осіб. З них 16 співробітників воєнізованої пожежної частини, в тому числі:

ПРАВИК Володимир Павлович,начальник Караулу ВПЧ-2 КІБЕНОК Віктор Миколайович, пожежник ВПЧ-2,

ТЕЛЯТНИКОВ Леонід Петрович, командир ВПЧ-2.

А за межами Чорнобильської АЕС ніхто нічого не знав. Лунали накази з високих кабінетів – і вивозились люди з ураженого міста, лунали накази – і голіруч уламки зруйнованого блоку вантажились на машини. А через декілька днів на святковій першотравневій демонстрації танцювали радісні дітлахи. Потім була Велогонка Миру, потім були тяжкі будні з геройством і мародерством, тупою бюрократичною впертістю і романтичною відчайдушністю.

Чорнобиль... Назва цього маленького українського містечка миттєво рознеслась по всьому світу. Усі люди планети з гіркотою сприйняли звістку про біду, котра трапилась тут. Її наслідки могли бути ще більшими, якби не самопожертва ліквідаторів. Часом жертвуючи здоров’ям і життям, вони рвалися в бій з ядерним гігантом, який в ці дні показав, наскільки він небезпечний. І це аварія всього лише одного мирного реактора!

Україна жила Чорнобилем проймалась його бідами тривогами проблемами. І вже потім, через кілька років, світ дізнався про те, яка страшна трагедія сталася в Україні, дізнались люди про причини і наслідки цієї біди.

...Біда трапилась із-за того, що деякі працівники АЕС, зобов’язані строго виконувати правила експлуатації реакторних установок, грубо порушили їх. Вирішили провести експеримент на четвертому енергоблоці, щоб дослідити режим роботи турбогенераторів, але самі не підготувались належним чином до експерименту і не домовились про це з тими ,хто добре знає основи атомної енергетики. Ніхто не подумав і про дотримання контролю за цими роботами, про забезпечення належної безпеки і в результаті в реакторі стався вибух, його хвилею знесло перекриття, деформувало конструкції, виникла пожежа...

Як сьогодні стало відомо з численних фактів вченим-природничникам, ще жодна катастрофа ХХ століття не мала таких тяжких екологічних наслідків, як Чорнобильська. Це трагедія не регіонального, не національного, а глобального масштабу. В результаті катастрофи вже загинуло багато тисяч чоловік (понад 50 тис. Чоловік з 100 тис., які брали участь у ліквідації аварії).

Колективна доза опромінення становить 20 млн. людино-бер тільки в момент ліквідації аварії.

Сильним радіоактивним забрудненням уражено 5 млн. га території України (32 райони шести областей), більша частина яких – сільськогосподарські угіддя, забруднено 1,5 млн. га. лісів. Понад 15 тис. Людей мешкають в умовах забруднення, де радіоактивний фон у десятки разів перевищує допустимі норми ( Київська, Житомирська, Чернігівська, Рівненська, Черкаська, Вінницька, Чернівецька, Кіровоградська, Івано-Франківська області) дезактиваційні роботи, на які було в 1986-1989 рр. витрачено мільйони, бажаних результатів не дали.

Велику небезпеку довкілля завдають близько 1000 тимчасових могильників навколо АЕС, у яких знаходиться 40 млн.м3твердих відходів з сумарною радіоактивністю понад 200 тис. Кю, і саркофаг над четвертим блоком, який вибухнув. Там ще зосталася велика кількість радіоактивного бруду потужністю в багато сотень тисяч Кюрі, надійність нерозповсюдження якого зовсім не гарантована. Могильники вже сьогодні протікають, саркофаг з роками стає все більш радіоактивним, конструкції його просідають, деформуються.

Вплив Чорнобильської аварії на здоров’я людей дуже значний і буде проблемою не тільки для нас, а й для кількох прийдешніх поколінь. Уже в 1991-1992 рр. в Житомирській і Київській областях, як і в Білорусії, за даними МОЗ України, у жительок забруднених радіонуклідами районів значно збільшилась кількість народження недоношених дітей і калік, кількість тяжких ускладнень вагітності ( у 2,5-3 рази, є серйозні генетичні зміни здоров’я. Загрозливо зростають захворювання на рак і смертність.

У 1990 році експертна комісія при Держплані колишнього СРСР попередньо оцінила збитки від катастрофи на ЧЕАС в 250 млрд. крб.

В грудні 2000 року Чорнобильська АЕС перестала працювати. Та наслідки цієї біди будуть відчувати на собі ще не одне покоління.
2. wym-1395942176184

2. Українські підручники в електронному вигляді /підручники для 6-го класу за новою програмою/

3.Шкільні підручники

4.Portfel

​5.Електронний репозитарій

План роботи

шкільної бібліотеки

Ганнівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

Петрівської районної ради

Кіровоградської області

на 2015/2016 навчальний рік

Аналіз роботи шкільної бібліотеки за 2014/2015 навчальний рік

Шкільна бібліотека - це скарбниця інформації в школі, фундамент освіти і самоосвіти. Головна функція її - зробити інформацію доступною. Своїми методами і засобами роботи вона допомагає здійснювати єдину для школи державну програму освіти і виховання дітей. Найголовніше завдання бібліотекаря – прищеплення учням любові до книги, вміння користуватися нею та швидко орієнтуватися в інформаційному просторі. У 2014/2015 навчальному році бібліотека працювала над проблемою

« Роль шкільної бібліотеки у формуванні творчих здібностей фізично здорової особистості у підвищенні рівня навчально-виховного процесу і світі сучасних вимог»

Усю роботу бібліотека проводить згідно річного плану, виходячи з основних документів про школу: Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про мови», державної національної програми «Освіта: Україна ХІХ століття», Концепції Державної цільової програми підтримки та розвитку читання на період до 2016 року, Закону України «Про бібліотеки та бібліотечну справу» та «Положення про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу».

Діяльність шкільної бібліотеки у 2014/2015 навчальному році була спрямована на виховання в учнів інформаційної культури, любові до книги, культури читання, вміння користуватись бібліотекою, а також на забезпечення різноманітного змісту навчального процесу, всебічне сприяння підвищенню методичної майстерності вчителів шляхом популяризації педагогічної літератури та інформації про неї.

Особлива увага приділялася широкій популяризації української літератури, літератури з питань освіти, історії і культури українського народу та поваги до рідної мови, національно-культурних і духовних надбань нашого народу.

На належному рівні проводиться робота з інформаційним обслуговуванням читачів: проведено День інформації, оформлені алфавітний каталог, тематична картотека педагогічної літератури, картотека сценаріїв, каталог статей періодичних видань, краєзнавча картотека. У бібліотеці школи протягом року велася інформаційно-бібліографічна робота. Бібліотекар готувала бібліографічні довідки, вела їх облік.

Інформаційна робота серед педагогічного колективу включала виступи на нараді при директору «Шкільна бібліотека як засіб реалізації творчої особистості») та методичних об’єднаннях з інформаційними оглядами, оглядами періодичних видань на допомогу вчителю. Для задоволення потреб педколективу бібліотекарем було оформлено тематичні папки «На допомогу класному керівникові», «На допомогу вчителю: української мови та літератури, математики, біології та хімії,

світової літератури, історії, географії, правознавства», «Державні свята», «Здоров’я - найцінніший скарб», «До проведення батьківських зборів».

З метою вивчення читацьких інтересів молодших школярів та їх батьків, рівня їх читацької культури, місця книги в житті, виявлення впливу школи на розвиток читацької самостійності учнів молодшого шкільного віку були використані методи: бесіда, анкети, спостереження, проводився моніторинг читацьких формулярів, складались індивідуальні списки читання.

На допомогу бібліотекарю був створений актив бібліотеки, до якого входить по одному учню від середніх старших класів. Він допомагав в оформленні книжкових виставок, в перевірці стану збереження шкільних підручників, в оформленні вітальних та інформаційних листівок, газет.

Велика увага приділяється пошуку активних способів пропаганди літератури, які забезпечують формування в школярів потреби в читанні книг, роботі з ними. Для залучення учнів до читання використовувалися різні методи популяризації літератури: індивідуальні бесіди, бесіди біля книжкових виставок.

Ефективними щодо інформування учнів та популяризації літератури виявилися книжкові виставки різнопланової тематики: «Книга – твій друг і порадник», «Козацька слава не вмре, не загине», «Дорогами війни і Перемоги», «Знай свої права, дитино», виставки – експозиції «Відлунює болем Афганська війна», «Вклонімося величним тим рокам», «Люблю я землю свою», «Україна - мій рідний край».

Вагомим в інформаційній роботі був Тиждень дитячого читання. Це загальношкільне свято, для підготовки і проведення якого складався окремий план.

Треба відмітити, що під час проведення масових заходів в рамках Тижня дитячого читання увага приділялась впровадженню активних форм популяризації книги. Це і книжкові виставки, літературні ігри, конкурси знавців книг, презентації книг, конкурси малюнків , написання твору-роздуму «Книга в моєму житті».

Всі заходи були яскравими, проводились в цікавій нетрадиційній ігровій формі, сприяли виявленню пізнавальних інтересів і здібностей дітей.

Бібліотека допомагала вчителям у проведенні предметних тижнів у школі. Готуючись до них, були організовані книжкові виставки, тематичні огляди літератури.

Одним з найважливіших завдань роботи бібліотеки було якісне і своєчасне забезпечення підручниками всіх учнів школи. Для виконання цього завдання були: якісне комплектування, облік, збереження фонду, зменшення неповернення і псування підручників. Тому пріоритетним напрямком діяльності бібліотеки та педколективу є формування в учнів дбайливого ставлення до підручників та навчальної книги.

Важливим напрямком діяльності бібліотеки є пошук нових шляхів комплектування фонду. Щорічно проводиться акція «Подаруй бібліотеці книгу», завдяки чому фонд художньої літератури регулярно поповнюється новими книгами. У цьому році завдяки акції бібліотечний фонд зріс на 19 примірників художньої літератури.

Згідно з планом роботи шкільної бібліотеки на 2014/2015 навчальний рік були проведені такі заходи:

І. Інформаційно-бібліографічна робота (за окремим планом)

· Ознайомлення учнів 1-х класів із бібліотекою.

· Ознайомлення з книгою ( 1 клас).

· Як берегти книги (2-3 класи).

· З історії виникнення книги (4 клас)

· Твої перші енциклопедії, словники, довідники (6 клас).

· Урок-бесіда «Чи потрібні книги сьогодні?» (10-11 класи)

· Інформаційний пошук літератури для реферату (9 класи).

· Оновлені тематичні полиці:

«Краєзнавчий куточок»

«Твої вірні друзі та помічники»

«На допомогу вчителю»

« Ми – подарунок шкільній бібліотеці»

ІІ. Масові заходи:

· Книжкові виставки: «Дорогами війни та Перемоги», «День пам’яті жертв голодомору», «Україна – незалежна», «Чорнобиль немає минулого часу», «Є в Шевченка народження дата – дати смерті в Шевченка нема», «Вклонімося Величним тим рокам», «Ти - наше диво калинове», «Відлунює болем Афганська війна», «Козацька слава не вмре, не загине», «Коштовний скарб народу», «Великоднє диво», «Земля – наш спільний дім», «Обирай здоров`я», «До космічних висот».

· Бібліотека брала участь у предметних тижнях і олімпіадах, Шевченківському тижні, Всеукраїнському тижні права (вікторина «Сторінками улюблених казок», вікторина –гра « Подорож у Правову країну», літературна гра «Розумники й розумниці» ).

· Участь у конкурсі колядок і щедрівок для 5-8 класів.

· Цикл заходів, присвячених Міжнародному дню рідної мови, спільно з учителями української мови та літератури. (мовознавчий турнір 6-7 класи, випуск листівки).

· «Учителю вклонімося до землі». Допомога в урочистих заходах з нагоди Дня працівників освіти.

· У проведенні : «Свята осені», новорічних та різдвяних свят, останнього дзвоника тощо.

· Виставка стінних газет, малюнків, присвячених трагедії на ЧАЕС.

· Виставка стінних газет «Права дитини».

· Допомога у підготовці і проведенні районного семінару директорів (створення презентації про школу)

· Свято День матері( добір віршів, пісень про матір).

· Протягом усього навчального року надавалась допомога педагогічному колективу в доборі методичної та художньої літератури для проведення уроків та різноманітних заходів.

Мету і принципи своєї роботи реалізувала через пріоритетні напрямки:

- втілення в життя програми школи « Школа добра, краси і справедливості»;

- задоволення потреб та попиту користувачів інформацією;

- сприяння активізації самоосвіти педагогів школи та учнів;

- надання допомоги обдарованим учням в отриманні знань;

- підвищення інформаційного забезпечення навчально-виховного процесу, надання інформаційної допомоги учням і вчителям;

- сприяння розвитку навчально-виховного процесу виховання загальної культури, національної свідомості, шанобливого ставлення до книги;

- виховання у школярів культури читання, формування вміння користуватися бібліотекою.

Основні завдання шкільної бібліотеки на сучасному етапі:

- виховання інформаційної культури школярів, постійного їх прагнення до пошуку інформації, осмисленого добору інформаційних джерел, формування навичок систематизації та особистісної оцінки інформації;

- інформаційне забезпечення всіх аспектів навчально-виховного процесу освітнього закладу у засвоєнні програмних та факультативних знань, самоосвіті учнів;

- всебічне сприяння підвищенню фахової майстерності педагогів, озброєння їх знаннями сутності сучасних освітніх та виховних технологій, частково завдяки дистанційним формам навчання;

- інформаційне забезпечення особистісних потреб користувачів у дозвіллєвій діяльності;

- створення комфортного бібліотечного середовища;

-

- Сприяння реалізації державної політики в галузі освіти, розвитку навчально-виховного процесу. Виховання поваги до національної культури, формування національної свідомості, шанобливого ставлення до книги.

- Виховання в школярів інформаційної культури, культури читання.

- Формування вміння користуватися бібліотекою, книгою, довідковим апаратом; розвиток пізнавальних здібностей та інтересів школярів.

- Сприяння самоосвіті учнів і педагогів за допомогою різних форм і методів бібліотечної роботи.

- Всебічне сприяння підвищенню методичної майстерності вчителів шляхом пропаганди педагогічної літератури та інформації про неї.

- Поліпшення методичної роботи з педагогічними кадрами.

- Пропаганда здорового способу життя.

- Формування правової культури читачів, громадянськості, патріотизму, поширення інтересу до історії рідного краю.

- Розширення бібліотечно-інформаційних послуг на основі удосконалення традиційних форм і методів роботи;

- Оперативне та якісне здійснення комплектування фондів, здійснення порядку, розміщення, обліку і зберігання бібліотечного фонду;

- Реформування бібліотеки в таку, яка б включала як і традиційні так і сучасні носії інформації.

- формування електронних каталогів друкованих видань, статей, публікацій, що зберігаються у фонді бібліотеки.

Згідно з «Положенням про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу»

« бібліотека є його обов’язковим структурним підрозділом, який здійснює бібліотечно-інформаційне, культурно-просвітницьке забезпечення навчально-виховного процесу як в урочний, так і в позаурочний час.»

Роль шкільної бібліотеки визначається трьома факторами:

- її сутністю як закладу, призначеного для збору, зберігання і розповсюдження інформації;

- метою функціонування освітнього закладу як системи більш високого рівня;

- інтересами і потребами учасників освітнього процесу.

І. Основні показники роботи бібліотеки

за 2015/2016навчальний рік

№ з/п Показники роботи Кількісні показники
· Усього учнів
· Із них: учнів-читачів
· вчителів та інших працівників
· Середня відвідуваність
· Кількість масових заходів в т.ч кількість книжкових виставок
· Довідково-бібліографічна робота(довідки адресні, тематичні, фактографічні)
· Книжковий фонд на 01.01.2016 становив:
художня література
фонд підручників
· Книговидача
· Книгозабезпеченість
· Прочитуваність
· Надходження фонду на 01.01.2016
художня література
підручники
методична література

3.Діяльність шкільної бібліотеки щодо сприяння

гуманізації та духовного становлення школярів

№ п/п Зміст роботи Термін виконання Відповідальний Відмітка про виконання
1. Робота з читачами щодо формування і задоволення їх читацьких потреб
1.1. Організувати екскурсії першокласників у шкільну бібліотеку. Ознайомити їх з Правилами користування бібліотекою та книгою під час перереєстрації та запису до бібліотеки, знайомство з фондом, оформлення зошита обліку читачів шкільної бібліотеки по класам». Вересень Бібліотекар Гришаєва Л.В
1.2. Оформлення картотеки читацьких формулярів у зв’язку з переформуванням класів. Перереєстрація читачів на 2015-2016 н.р. До 05.10. 2015 Бібліотекар Гришаєва Л.В
1.3. Вивчення інтересів читачів (як учнів, вчителів, так і батьків) шляхом анкетування, систематизація та аналіз статистичних даних на основі читацьких формулярів, бесід під час запису читачів, виборі книги Протягом року Бібліотекар Гришаєва Л.В. Класні керівники
1.4. Консультація з читачами під час видачі літератури щодо правил користування бібліотекою. Протягом року Бібліотекар Гришаєва Л.В
1.5. Заходи по залученню читачів до бібліотеки, організації їх обслуговування. Протягом року Бібліотекар Гришаєва Л.В
1.6. Створення читацького активу Вересень Бібліотекар Гришаєва Л.В
1.7. Провести рекламу бібліотеки «День бібліотеки в школі». Вересень Бібліотекар Гришаєва Л.В
1.8 Провести аналіз читацьких формулярів. Березень Бібліотекар Гришаєва Л.В
2. Індивідуальна робота з читачами
2.1. Проведення рекомендаційних бесід з учнями під час видачі літератури. Протягом року Бібліотекар Гришаєва Л.В
2.2. Бесіди про прочитану книгу. Протягом року Бібліотекар Гришаєва Л.В Галіба О.А
2.3. Консультації про вибір літератури біля книжкових полиць. Протягом року Бібліотекар Гришаєва Л.В
2.4. Керівництво читанням, допомога в виборі книг. Робота з окремими групами читачів. Протягом року Бібліотекар Гришаєва Л.В
3. Взаємодія шкільної бібліотеки з педпрацівниками
3.1. Інформаційне забезпечення вчителів новинками літератури, що надійшли до бібліотеки: Протягом року Бібліотекар Гришаєва Л.В
· випуск інформаційних списків; 1 раз на місяць Бібліотекар Гришаєва Л.В
· інформація про надходження нових підручників, програмної літератури, літератури з позакласного читання, методичної та нової педагогічної літератури; По мірі надходження при нараді Бібліотекар Гришаєва Л.В.
- організація та проведення «Дня інформації» для вчителів. Вересень Бібліотекар Гришаєва Л.В
3.2. Допомога в підготовці та проведенні предметних тижнів Протягом року Бібліотекар Гришаєва Л.В Вчителі прикметники
3.3. Спільна робота шкільної бібліотеки та педагогічного колективу щодо збереження фонду підручників: Гришаєва Л.В
- організація видачі (прийому) підручників класним керівникам 1-11 класів; Вересень травень Бібліотекар Гриишаєва Л.В класні керівники
- робота з ліквідації заборгованості підручників; Травень Бібліотекар Гриишаєва Л.В класні керівники
- перевірка підручників протягом року, За окремим графіком Бібліотекар Гриишаєва Л.В актив бібліотеки
3.4. Проведення разом з учителями заходів щодо популяризації книги та читання. Протягом року Бібліотекар Гриишаєва Л.В вчителі мови та літератури
4.Масова робота з популяризації літератури
Патріотичне виховання
1 «Пам'ять про Вас в наших серцях» тематична поличка літератури до дня партизанської слави. Вересень Бібліотекар Гришаєва Л.В.
2 «Я – громадянин України» тематична поличка. Вересень Бібліотекар Гришаєва Л.В.
3 Усний журнал «Рідний край, де ми живем, Україною зовем» Жовтень Бібліотекар Класний керівник 8 кл Капуста А.Л
4 «Козацькому роду нема переводу»- історичний нарис для старшокласників до дня українського козацтва, тематична виставка Жовтень Бібліотекар Класний керівнки 9 кл Галіба О.А.
5 «Чорні сторінки в історії нашої держави» тематична поличка до дня пам’яті жертв голодомору. Всеукраїнська акція «Засвіти свічку» Листопад Бібліотекар Гришаєва Л.В.
6 Тематична виставка «На шляху до Соборності України» Січень Бібліотекар Гришаєва Л.В. Актив бібліотеки
7 Тематична виставка «Понад Крутами – вічність у сурми сурмить» До 29.01.15 Бібліотекар Гришаєва Л.В.
8 Тематична виставка « Майдан …хто, якщо не ми?» « Героям слава» Фотовиставка – реквієм « Ми завджи будем пам`ятати» До 14.02.15 Бібліотекар Гришаєва Л.В.
9 - «Бережи ти, сину, рідну Україну» бесіда-діалог біля книжкової полички до Дня захисника Вітчизни Лютий Бібліотекар Гришаєва Л.В.
10 Книжкова виставка «День пам’яті та надії» Травень Бібліотекар Гришаєва Л.В.
Пропаганда української мови та літератури
1 Виставка «Серце віддане дітям» до дня народження В.Сухомлинського До 28.09.15 Бібліотекар Гришаєва Л.В.
2 Гранд – ринг «Розумниці й розумники» ( 7-8 кл.) Жовтень Бібліотекар Класні керівники Мартинюк М.А. Капуста А.Л
3. Інформаційна хвилинка «День української писемності та мови» 08.11.15 Бібліотекар Гришаєва Л.В. Класні кервники
4 Оформлення книжково-ілюстративної виставки «Славні імена» до річниці з дня народження видатних українських письменників Листопад-грудень Бібліотекар Гришаєва Л.В.. Актив бібліотеки
6 Вікторина «Веселий ерудит» (5-8 кл.) Січень Бібліотекар Гришаєва Л.В.
7. «Літературними стежками рідного краю» читацька конференція . (10-11 класи) Березень . Вчитель української мови та літ.
8. «Мови рідної скарби» тематична виставка Лютий. Бібліотекар Гришаєва Л.В.
9. «Вічний як народ України»- книжкова виставка до дня народження Шевченко Т.Г. Березень Бібліотекар Гришаєва Л.В. Вчителі української мови
10. Акція «Подаруй бібліотеці книгу» Березень Бібліотекар Гришаєва Л.В.
11. «Славимо Великдень»- поличка народознавства Квітень Бібліотекар Гришаєва Л.В.
12 Свято «Посвята в читачі» Квітень Бібліотекар Гришаєва Л.В..
13. Конкурс малюнків «Парад улюблених книжкових героїв» для учнів 1-7 класів. Квітень Бібліотекар Вчитель образотворчого мистецтва
14. «На хвилинку зупинись, нову книжку подивись» виставка - огляд новинок художньої літератури. По мірі надходження Бібліотекар Гришаєва Л.В. актив бібліотеки
Моральне виховання
15. «Подай руку допомоги» - тематична полиця до Міжнародного дня людей похилого віку. Жовтень Бібліотекар Гришаєва Л.В. Класні керівнки
2. « Умій сказати – Ні !» - виставка -огляд до Міжнародного дня порозуміння з ВІЛ- інфікованими Грудень Гришаєва Л.В. Осадченко Н.М
3 «Доброта ніколи не старіє і завжди від холоду зігріє» - година доброти (4-5 класи) Лютий Бабенко О.В Щурик О.О
Правове виховання
1. «Закон про мене і мені про закон» -тематична виставка. Грудень Бібліотекар Гришаєва Л.В.
2. «Наші права»– бесіда-вікторина до Міжнародного дня прав людини Грудень Вчитель історії Гришаєва Л.В.
3. «Я маю право…»- конкурс малюнків 1 – 7 кл. Листопад вчитель образотворчого мистецтва Петриченко Г.М
Екологічне виховання
1 КВК «Казковий світ природи» для учнів 2-5 класів Листопад Бібліотекар Рейх Л.М Ляхович Л.В
2 «Дзвони Чорнобиля – душу тривожать»- книжкова виставка до річниці аварії на Чорнобильській АС Квітень Бібліотекар Гришаєва Л.В.
3 Книжкова виставка «Все, що навколо тебе, – знай, люби і бережи» Травень Бібліотекар Гришаєва Л.В.
Естетичне виховання
1. «Казка в гості завітала»- бібліотечний урок для учнів 1-4 класів. Вересень Бібліотекар Соколова –Лантушенко Н.С
2. «Свято колядок, щедрівок та віщувань»- українські посиденьки Січень. Бібліотекар Гришаєва Л.В. Актив бібліотеки
3. «Цей чудовий світ поезії»- літературна сторінка в бібліотеці. Лютий Бібліотекар Щурик Л.О
4 Валентинів день (історія свята) (1-5класи) Лютий Бібліотекар Гришаєва Л.В. Актив бібліотеки Зієрова І.В
5. «Найсвятіше в світі слово - Мама»- літературний вечір до дня матері. Березень Бібліотекар Гришаєва Л.В. Класні керівники педагог-організатор
Пропаганда здорового способу життя
1 Оновити тематичну поличку «Ми - за здоровий спосіб життя» До 07.04.15 Бібліотекар Гришаєва Л.В.
2 Вікторина «Ці цілющі лікарські рослини» (5-7 кл.) Листопад Бібліотекар Міщенко М.І
3 Гра «Азбука здоров’я» (1-4 кл.) Квітень Гришаєва Л.В. Бабенко О.В
5.Інформаційна та довідково-бібліографічна робота
1. Інформаційно-бібліографічна діяльність бібліотеки
1. День інформації «Зустріч з книгою» Жовтень, лютий Бібліотекар Гришаєва Л.В.
2. Виставка «Письменники-ювіляри» Протягом року Бібліотекар Гришаєва Л.В.
3. Вивчення літературних потреб дітей, вчителів за допомогою опитувань , проведення анкетування читачів. Протягом року Бібліотекар Гришаєва Л.В.
4. Бібліографічні огляди книг і періодики. Жовтень, Лютий Бібліотекар Гришаєва Л.В.
5. Підготовка інформаційних сторінок в бібліотеці. Протягом року. Бібліотекар Гришаєва Л.В.
6. Складання і використання рекомендаційних списків читання Вересень Бібліотекар Гришаєва Л.В. Актив бібліотеки
2.Краєзнавча робота
1. Ведення краєзнавчої картотеки Протягом року Бібліотекар Гришаєва Л.В.
2. Бесіда «Я і моє рідне село» Листопад Бібліотекар Гришаєва Л.В.
3.Популяризація бібліотечно-бібліографічних знань
1 клас
1. «Знайомство зі шкільною бібліотекою» (Екскурсія по шкільній бібліотеці) Вересень Бібліотекар Гришаєва Л.В. Соколова –Лантушенко Н.С
2. Правила спілкування з книгою: - гігієна читання (бесіда ); - як правильно читати(бесіда). Протягом року Бібліотекар Гришаєва Л.В.
3. Твій друг – підручник. Жовтень Класний кервник
4. Театралізоване свято «Прощання з буквариком». Бібліотекар Гришаєва Л.В. Класникй керівнки
2 клас
1. Інформаційна хвилинка «Звернення підручників до учнів» Вересень Рейх Л.М
2. Самостійний вибір книг у бібліотеці (робота з учнями). Вересень Бібліотекар Гришаєва Л.В.
3. Бесіда «Як народилася книга» Листопад Бібліотекар Гришаєва Л.В.
3 клас
1 Бібліотека зустрічає вересень Гришаєва Л.В.
2 Книжка – духовна і матеріальна цінність жовтень Гришаєва Л.В.
3 Мандрівка в книжку ( структура книги) листопад Ляхович Л.В
4 Основні елементи книги лютий Ляхович Л.В
1. 4 клас Бесіда-діалог «Для тебе книголюб» Січень Бібліотекар Гришаєва Л.В.
2. Бібліотечний урок «Історія виникнення книги» Грудень Бібліотекар Бабенко О.В
1. 5 клас Вересневі зустрічі в шкільній бібліотеці. «Структура книги». Вересень Щурик О.О
2. Бібліотечний урок «Подорож до країни Словникової» Грудень Бібліотекар Гришаєва Л.В.
1. 7 клас Вересневі зустрічі в шкільній бібліотеці. «Книга і бібліотека, їх роль та значення». Вересень Бібліотекар Гришаєва Л.В. Мартинюк М.Я
2. Бібліотечний урок «Книги та бібліотеки. Їх значення в житті людини» Лютий Бібліотекар Гришаєва Л.В.
3. Конкурс бібліотечних ерудитів «Уважні та начитані» Травень Бібліотекар Гришаєва Л.В.
1. 8 клас Бібліотечний урок «Довідково -бібліографічний апарат бібліотеки» Вересень Бібліотекар Гришаєва Л.В.
2. Бібліотечний урок «Види друкованої продукції та їх цільове призначення» . Січень Бібліотекар Гришаєва Л.В.
1. 10 клас Вересневі зустрічі в шкільній бібліотеці. «Методи самостійної роботи з книгою». Вересень Бібліотекар М`ясковська Т.С
2. «Робота з джерелами інформації» - бесіда в бібліотеці. Листопад Гришаєва Л.В.
1 11 клас Бібліотечний урок «Система бібліотечних каталогів та картотек, їх цільове призначення» Жовтень Бібліотекар Гришаєва Л.В.
2 Диспут «Книга і комп’ютер в інформаційному суспільстві: сучасне і майбутнє» Березень Бібліотекар Гришаєва Л.В.
4.Ведення довідково-бібліографічного апарату.
1. Каталогізація нової літератури. Протягом року Бібліотекар Гришаєва Л.В.
2. Поповнення і редагування каталогів, картотек. Протягом року Бібліотекар Гришаєва Л.В.
3. Збирання матеріалу та оформлення тематичних папок. Протягом року Бібліотекар Гришаєва Л.В.
4. Вивчення та аналіз шкільних програм, внесення відповідних коректив до ДБА бібліотеки Вересень Бібліотекар Гришаєва Л.В.
5.Довідково-бібліографічне обслуговування.
1. Бібліографічні довідки: тематичні адресні, уточнюючі. Протягом року Бібліотекар Гришаєва Л.В.
2. Бібліографічні огляди книг і періодичних видань 1 раз на місяць Бібліотекар Гришаєва Л.В.
6.Формування бібліотечного фонду
 • Комплектування. Організація фонду. Розміщення. Списання.
1. Облік бібліотечного фонду (сумарний та індивідуальний), технічна обробка. Протягом року Бібліотекар Гришаєва Л.В.
2. Каталогізація, розміщення всіх видів видань. Протягом року Бібліотекар Гришаєва Л.В.
3. Вилучити і списати застарілу методичну літературу та підручники Протягом року Бібліотекар Гришаєва Л.В.
4. Розміщення літератури за таблицями ББК. Протягом року Бібліотекар Гришаєва Л.В.
5. Передплата періодичних видань на 2016 рік. Жовтень Бібліотекар Гришаєва Л.В.
6. Робота по доукомплектуванню фонду бібліотеки. Протягом року Бібліотекар Гришаєва Л.В.
· Збереження книжкового фонду.
1. Проводити ремонт літератури. Протягом року Бібліотекар Гришаєва Л.В.Актив бібліотеки
2. Знепилювання книжкового фонду, санітарні дні. Останній день місяця Бібліотекар Гришаєва Л.В.
3. Ліквідація читацьких заборгованостей. Протягом року Бібліотекар Гришаєва Л.В.
4 Проводити рейди перевірки стану збереження підручників Раз на місяць Бібліотекар Гришаєва Л.В.Актив бібліотеки
· Робота з фондом підручників.
1. Забезпечення бібліотеки навчальною літературою (одержання підручників, програм) По мірі надходження Бібліотекар
2. Організація, облік та бібліотечна обробка навчального фонду. Протягом року Бібліотекар Гришаєва Л.В.
3. Ведення «Книги сумарного обліку» Протягом року Бібліотекар Гришаєва Л.В.
4. Проведення підсумків прибуття і вибуття підручників, звірка даних з фонду підручників з даними бухгалтерії. Грудень - Червень Бібліотекар Гришаєва Л.В.
5 Ведення «Журналу видачі підручників на 2015/2016 рік» Протягом року Бібліотекар Гришаєва Л.В.
6 Інвентаризація фонду підручників Червень Бібліотекар Гришаєва Л.В.
7.Підвищення кваліфікації. Організаційно-методична робота.
1. Систематичне відвідування засідань МО шкільних бібліотекарів, нарад. Протягом року Бібліотекар Гришаєва Л.В.
8.Робота з активом
1. Залучення активістів – учнів для допомоги в роботі бібліотеки: технічна обробка літератури, ремонт книги, штемпелювання літератури, проведення масових заходів тощо. Протягом року Бібліотекар Гришаєва Л.В. Актив бібліотеки
2. Допомога активу у проведенні рейдів - перевірки підручників. Жовтень 2015- травень 2016 Бібліотекар Гришаєва Л.В. Парламент школи
9. Робота з батьками
1. Консультації з батьками з питання керівництва читанням. Вересень Бібліотекар
2. Висвітлення проблеми забезпеченості учнів навчальною книгою. Серпень Бібліотекар Гришаєва Л.В.
3. Добірка літератури для вихователів та класних керівників (робота з батьками) «Домашня бібліотека та її роль у вихованні читацьких інтересів школярів» Грудень Бібліотекар Гришаєва Л.В.
4. Анкетування для батьків «Книга у вашому домі» Січень Бібліотекар Гришаєва Л.В.
10. Організаційно – методична робота. Зміцнення матеріальної бази бібліотеки
1 Скласти річний план роботи шкільної бібліотеки на 2016/2017 навчальний рік Травень- червень Бібліотекар Гришаєва Л.В.
2 Оформити «Щоденник роботи шкільної бібліотеки на 2016/2017 навчальний рік» і належним чином вести документацію шкільної бібліотеки. Вересень Протягом року Бібліотекар Гришаєва Л.В.
3. Поточний ремонт приміщення бібліотеки Червень Бібліотекар Гришаєва Л.В. Техперсонал школи

ПЛАН

ТИЖНЯ ШКІЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ

І день

1.Загальний збір читачів. Урочисте відкриття Тижня шкільної бібліотеки.

2. Ділова гра «Я люблю Україну ». 3-4 кл

3.Огляд книжкової виставки «Твої супутники по дорозі в країну Знань».

4.Конкурс дитячого малюнка «Юні ілюстратори книги». 1-5 кл

ІІ день

1.Зустріч з місцевими поетами і письменниками.

2.Прем’єра книги. «

3.«Зі словом породнились». Презентація творчих доробок шкільних поетів та прозаїків.5, 8-11 кл

ІІІ день

1.Бенефіс читача.

2.Презентація книжкової виставки «Моя – Кіровоградщина».

3.Зустріч з місцевими поетами і письменниками.

IV день

1.Інформаційний огляд літератури для старшокласників «Екологія і світ».10-11 кл

2.Конкурс стін газет « КНИГА – БІБЛІОТЕКА»

3.Ярмарок журнальних статей. 10-11 кл.

4.Літературний кругозір «Великі та малі таємниці тварин».6-9 кл

V день

1. День поезії «Все починається з любові… Для старшокласників».9-11 кл.

2.Благодійна акція «Подаруй шкільній бібліотеці книгу». 1-11 кл.

3.Закриття Тижня шкільної бібліотеки. Його підсумки.

Індивідуальна робота бібліотеки з обдарованими дітьми


Шкільні бібліотекарі направлені на навчально-виховний процес по вихованню всебічно розвиненої особистості, розвитку їх здібностей та обдарованості. В теперішній час робота з обдарованими дітьми має особливо важливе значення.

Про виконання закону України “Про освіту” Державної Національної програми “Освіта”(Україна на ХХІст.), комплексної програми “Обдаровані діти” в школі розроблена програма “Обдарованість”. Бібліотека може виконати цю програму, здійснюючи диференційований підхід до читачів, використовуючи всі форми та методи індивідуальної роботи з читачами.

Специфіка шкільної бібліотеки в тому, що її відвідують читачі різного віку.

До кожного треба свій підхід, адже читання – процес індивідуальний, тісно пов’язаний з розвитком особистості дитини.

Для того щоб робота велась системно, складається план роботи з обдарованими дітьми(див. додаток).

Бібліотекар повинен мати комплекс матеріалів, на яких може постійно ґрунтувати свою діяльність. Тому в бібліотеці створений банк даних всіх матеріалів , що торкається роботи з обдарованими дітьми. Оформлений бібліодайджест “Обдарована дитина”.

В методичній картотеці “На допомогу бібліотекарю” визначений розділ “Робота з обдарованими учнями”, де зібрані статті із періодичних видань і збірок. Методичні рекомендації про розвиток індивідуальних здібностей обдарованих дітей суттєво полегшує пошук необхідного матеріалу, як для бібліотекаря, так і для вчителя.

В бібліотеці оформлена постійно діюча виставка “Таланти та обдарованість”. Оформляються книжні виставки та тематичні полиці з тем навчальної діяльності учнів, які займаються в обласній школі “Ерудіт”, учасників олімпіад різних рівнів (обласних, республіканських, міжнародних) і учасників МАН. Наприклад, “Дивовижний світ хімії”, “Спорт любить сміливих” та ін.

На кожного з цих учнів оформлені карточки з тем навчальної діяльності, всі вони занесені в картотеку “Індивідуальне керівництво читанням”.

Для виявлення читацьких інтересів проведено анкетування. На основі даних, отриманих в результаті обробітки анкет, для кожного складений індивідуальний план читання(див. додаток).

Учні отримують оперативну інформацію про нові поступання, статтях, надрукованих в періодичних виданнях .

Вчителі, працюючи з обдарованими дітьми, приділяють увагу особистості кожного учня. Бібліотека в свою чергу, працює індивідуально з кожним вчителем.

Всі вони оточені системою виборчого розповсюджувача інформації, отримуючи відомості про новини методичної літератури. Для них складаються рекомендовані списки статей та періодичних видань “Особливості навчання та виховання обдарованих дітей”. Оформлялись книжні виставки до педради “Розвиток творчих здібностей молодих школярів”, “Самоосвіта та самореалізація особистості учнів”. Було підготовлено повідомлення для методичної оперативки “Розвиток читацьких інтересів обдарованих дітей”.

Сумісна робота педколектива та бібліотеки з обдарованими дітьми має позитивні результати. Учні школи, користуючись матеріалами, запропонованими бібліотекою, досягли певних успіхів, являючись переможцями міських, обласних, республіканських, міжнародних олімпіад, призерами міських та обласних етапів Малої “Академії” Наук.


^Алгоритми індивідуальної роботи за розвитком читацьких інтересів обдарованих дітей в бібліотеці
Індивідуальна робота бібліотеки з учнями, які потребують педагогічної уваги, невстигаючими, слабо читаючимиПлан роботи

з учнями, які потребують педагогічної уваги і невстигаючими


1.
За допомогою заступника директора з ВР виявити учнів, які потребують педагогічної уваги.

2.
Залучити в бібліотеку усіх учнів цих груп.


Провести:

o
Брейн-ринг «Що? Де? Коли?»;

o
Вікторину «Сторінками улюблених книжок»;

o
Інтелектуальну гру «Крізь терни до зірок»;

o
Літературно-екологічну світлицю «Ми і наша Земля».

2. Добиватися систематичного відвідування бібліотеки учнями цієї категорії.

3. Залучити учнів до роботи в активі бібліотеки.

4. Залучати всіх учнів до проведення масових заходів.

5. Скласти рекомендаційні списки літератури для кожного учня.

6. Робити аналіз читацьких формулярів.

Урок-екскурсія для учнів 1 класуМета: дати учням поняття: бібліотекар, читач; познайомити з правилами користування бібліотекою, різноманітністю книг у бібліотеці; залучити учнів до читання книг; виховувати любов до книги і бережливого ставлення до неї.

Обладнання: В бібліотеці організовані виставки книжок для першокласників. Бібліотека підготовлена до зустрічі нових гостей – читачів.

Хід уроку:

1. До учнів звертається бібліотекар:

Сьогодні, діти, ви прийшли в кімнату, на дверях якої написано "Бібліотека”. Бібліотеку часто називають будинком, в якому живуть книги. Дійсно, тут у нас багато книг, кожна стоїть на полиці і чекає, коли її візьмуть і прочитають. У багатьох з вас вдома є свої книги, які ви вже прочитали. Давайте згадаємо, які книги ви вже знаєте. (Діти називають книги).

Так, це дуже цікаві книги, вони є у нашій шкільній бібліотеці. (Бібліотекар показує декілька книг і розповідає про них дітям).

У бібліотеці книги видають читати додому. До них приходять діти, такі, як і ви, кличуть до себе в гості. Не надовго – на тиждень чи два. Книжечки радіють. Вони люблять мандрувати з школярами, знайомитися з новими читачами. Деяким книжкам сподобалось у гостях. Їх бережно обгортали, між сторінками клали яскраву закладку, щоб швидше знайти останню прочитану сторінку. Відпочивали вони на чистих столиках і в шафах. Ось які вони, подивіться! (Демонструє чистенькі книжечки).

Але кільком книжечкам жилося погано. "Мене ногою під диван запхнули” (говорить одна книжка). "Мені сторінки пом’яли” – друга книжка. "Мене брали брудними руками і тепер я така негарна” – каже третя книжка. (Ці слова говорять діти, що тримають в руках порвані, пошарпані книжечки). Отож, щоб подібне не трапилось з вами і вашими книжечками, потрібно завжди бути з книгами охайними.

Запам’ятайте такі правила (говорять старші діти):

· беріть книжку лише чистими руками;

· не перегинайте книжку – від цього випадають її сторінки;

· не кладіть у книгу олівці та інші предмети, щоб не рвалися обкладинки;

· не загинайте сторінки, а користуйтесь закладками;

· не читайте під час їди;

· щоб книжка була чистою і довго вам служила, обгорніть її.

1. А зараз проведемо екскурсію по бібліотеці.

В нашому книжковому сховищі є багато різних та цікавих книжок. Всі вони розставлені на стелажах за темами. Ось книжечки, які рекомендовані для читання саме вам – першокласникам. (Далі учні проходять по читальному залу).

3. Бібліотекар наголошує на призначенні читального залу, розповідає про правила користування бібліотекою, правила поводження в бібліотеці та режим роботи. Ось у нас висить плакат, на якому написані правила користування нашою бібліотекою. Постарайтесь їх запам’ятати. (Бібліотекар читає правила, діти за ним повторюють).

4. Читання казок учнями 7-8 класів. (Діти розміщуються в читальному залі і слухають читання казок, оповідань, віршів).

А тепер давайте пограємо в гру "А – ну відгадай”. Слухайте уважно!.. (Проведення вікторини по українським народним казкам).

Більшість із вас правильно відповідали на запитання. Коли ви станете читачами бібліотеки, будете читати багато книг, то обов’язково запам’ятовуйте їх назви та авторів. Ми часто будемо грати в літературні ігри.

Зараз я вам покажу ілюстрації до кращих дитячих книг, а ви спробуйте згадати, з якого це твору...

5. Підсумок екскурсії. (На згадку про перше відвідування бібліотеки бібліотечний актив дарує першокласникам закладки).

- Бібліотека чекає з радістю вас. До нових зустрічей!

Домашнє завдання: Виготовити самостійно закладки до своїх підручників.

Бібліотекар.Діти! Ви вже знаєте, як слід поводитися з книжками. Тепер можна вирушати в мандрівку до Книжкового Міста.(Веде дітей до шкільної

^Бібліотечні уроки для учнів початкових класів

бібліотеки. Зупиняється перед дверима. На дверях напис: «БІБЛІОТЕКА» і режим роботи. Продовжує свою розповідь.)Давайте з вами прочитаємо напис на дверях.

Діти.Бібліотека.

Бібліотекар.Слово «бібліотека» грецького походження, складається з двох слів: «бібліо» — книга, «тека» — зберігати. Отже, «бібліотека» — це заклад, де зберігаються книжки. Але не тільки це. Тут видаються книжки для читання додому на певний термін. Для цього учень повинен записатися до бібліотеки і виконувати правила користування бібліотекою. Тепер звер­немо увагу, в які години працює наша бібліотека, коли можна її відвідати.

(Діти читають розпорядок роботи.)

Бібліотекар.А тепер зайдемо до бібліотеки.

Бібліотекар.Огляньмося навколо. Доведіть, що бібліотека справді є за­кладом, де зберігаються книжки.

Діти.У бібліотеці дуже багато книжок.

Бібліотекар.Подивіться, будь ласка, де стоять книжки?

Діти.На полицях.

Бібліотекар.А полиці на чому розміщені?

(Діти відповідають. Бібліотекар звертає увагу на паспорт стелажу, пояснює слово «стелаж».)

Бібліотекар.Полиці розміщуються на стелажах, від слова «стелити» — на книжкових стелажах на полицях книжки ніби стеляться рівними акурат­ними рядками.

Усі стелажі мають свої паспорти, на яких вказано не тільки, які книжки містяться на стелажі, а й кому ці книжки адресовані, для читачів якого віку, тобто адреса книги.

Подивіться уважно на паспорти стелажів і визначте, де знаходиться лі­тература для вас.

(Діти знаходять «свої» стелажі. Бібліотекар підводить дітей ближ­че до їхнього куточка і розповідає про порядок розташування книг та їх тематику. У розповіді звертає увагу на поняття «поличний роздільник», його значення. Перед розповіддю про порядок розташування літератури на стелажах можна провести аукціон загадок «Казковий герой».)

Бібліотекар.Діти! Пригадайте, які перші книжки вам читали, коли ви були маленькими.

Діти.Казки, віршики.

Бібліотекар.А які казки ви знаєте?

(Діти називають казки.)

В

екскурсія «і перші кроки до бібліотеки»

Бібліотекар.Добре! Для того, щоб перевірити, чи справді ви знаєте так
багато казок, ми зараз проведемо аукціон загадок «Казковий герой». Я буду
. загадувати загадки, а ви повинні відгадати ім'я казкового героя.

1. Він веселий, незлобливий,
Цей хороший дивачок,

З ним господар, хлопчик Робін І товариш П'ятачок. До прогулянок він ласий, Є на мед прекрасний нюх, Зветься цей смішний ведмедик, Всім відомо,...(ВінніПух.)

2.Він — дружок звірятам, дітям,
Він живий, як я і ти.

Та таких у цілім світі Нам ніде більш не знайти. Це тому, що він не пташка, І не тигр, і не комашка, І не кіт, не цуценя, Не бабак, не вовченя. Він знімається в кіно І відомий всім давно. Упізнать його неважко — Він зоветься...(Чебурашка.)

3. За всіх на світі він добріший,
Бо лікує він звірят.

Колись навіть бегемота Витяг прямо із болота. Це, звичайно, скажем вмить, Відомий лікар ...(Айболить.)

4. Хто моторчик свій заводить?
З даху в гості хто приходить?

І на свято він дістався.

Скажем дружно: «Здрастуй,...(Карлсон.)

5. В батька хлопчик дуже гарний.

He звичайний, дерев'яний. Любить дуже батько сина, Забіяку...(Буратіно.)

^6.Ой, набридло на віконці

Все на сонечку сидіть.

Я візьму і покочуся,

Щоб побачити весь світ...(Колобок.)

Бібліотекар.Молодці! А ви знаєте, що існує дуже-дуже багато казок? У нашій бібліотеці є і ті казки, що ви назвали, і багато невідомих вам, які я раджу прочитати. Отже, давайте зараз поглянемо на стелаж, де зібрано казки з усього світу...

Ви бачите, що книжечки стоять акуратно, корінцем до обличчя читача. Якщо книжка товста, на корінці є назва, і, прочитавши цю назву, можна ви­значитися, хочете ви взяти цю книгу чи будете шукати іншу.

Якщо книжечка тоненька, назви не видно, тоді читач бере книжку в руки й оглядає її. А щоб не забути, де взяв книжку, ставиться закладка.

Якщо книжка не сподобалася, потрібно поставити її на місце (закладка допомагає це місце знайти) і тільки після цього взяти іншу.

На книжковій полиці, окрім книжок, знаходяться поличніроздільники.Вони розділяють одну тему (або жанр книжки) від іншої. На роздільнику є напис, який вказує, з якої теми книжки розміщено за ним.

На нашому казковому стелажі на першій полиці — «Віночок україн­ських казок» — два роздільники:

 • «Українські народні казки»;
 • «Українська літературна казка».


За першим розподільником стоять ті казки, які складали люди ще в сиву давнину, коли не вміли писати, передавалися ці казки із уст в уста (усна народна творчість). Дитина, якій розказали казку, могла іншій дитині цю ж казку розказати по-своєму, щось додавши, щось змінивши. Тому казки складалися не однією конкретною людиною, а народом. Ці казки назвалинародними.Отже, якщо вас цікавлять народні казки, ви знайдете їх за роз­ділювачем «Українські народні казки».

Літературні казки створені авторами-письменниками, такими як Марко Вов­чок, Іван Франко, Михайло Коцюбинський, Григір Тютюнник, Валентин Бичко та інші. Завітайте до цієї полиці — і ви зустрінетеся з цікавими пригодами.

Наступна полиця — «Російський ярмарок казок». Обрати найцікавіше, те, що до душі саме вам, допоможуть роздільники:

• «Російські народні казки»;

10

Екскурсія «Перші кроки до бібліотеки»

 • «Казки російських письменників»;
 • «Казки О.С.Пушкіна»;
 • «Казки сучасних російських письменників». Третя полиця — «Казковий дивосвіт близьких та далеких країн». Тут


зібрані казки ближнього та дальнього зарубіжжя, відомих та невідомих вам авторів. Усі ви зустрічалися на екранах телевізорів із героями казок Г.Х.Ан-дерсена «Снігова королева», «Дюймовочка», «Дикі лебеді»; Ш.Перро «По­пелюшка».. . Ці казки знаходяться на цій дивовижній полиці. І знову ж один вид казок відокремлюється від іншого поличним роздільником.

Крім казок ви, мабуть, полюбляєте загадки, українські народні пісні, ле­генди, прислів'я, приказки... Ця література зібрана на стелажі на полиці «Золоті зернята духовності (фольклор та фольклористика)». Знову ж таки, щоб швидко знайти українські народні пісні, треба знайти роздільник з та­кою ж назвою. Загадки та ігри містяться за роздільником «Перехрестя ве­селих забав».

Якщо ви любите тварин, цікавитеся їхнім життям, звичками, раджу вам звернутися до полиці «Природа — чисте життєдайне джерело» з розділь­никами:

 • Природа і людина;
 • В.Біанкі;
 • М.Пришвін. Про минуле нашої держави можна дізнатися з літератури, яка стоїть за


розділювачем «Мандри в минуле».

(Таким чином, бібліотекар разом з дітьми оглядає літературу для ді­тей, постійно звертаючись до поличних розділювачів, які допомагають у виборі літератури. Варто охарактеризувати теми книжок для цієї ві­кової категорії, які .містяться у фонді, запропонувати дітям самостій­но сформулювати важливість поличних роздільників у виборі літератури. Ознайомивши дітей з літературою і розміщенням її на стелажах, доціль­но зробити огляд книжкових викладок, плакатів, куточка «Інформаційний коктейль» (знаменні дати).

^Далі бібліотекар знайомить дітей із відділами бібліотеки.)

Бібліотекар.У бібліотеках, як правило, два відділи:

 • зал абонементу;
 • читальний зал.
 • Зал абонементу— місце, де видають книжки додому. У цьому залі


знаходиться робоче місце бібліотекаря. Поруч із його письмовим столом розміщеночитацькі формуляри— картки, у які заносяться відомості про читача та записуються книжки, які читач може взяти додому.

Аналіз роботи бібліотекаря

« Якщо ви хочете, щоб
юнацтво відчувало невгамовну
жадобу до знань.
Дбайте про найголовніші,
найважливіші вогнища
духовної культури - бібліотеки.»
В.О. Сухомлинський

Шкільна бібліотека – саме те місце, де зароджується і горять найбільш яскраві думки і почуття, вона – центр духовної культури, де закладається духовне здоров`я нації. Впевнена, що бібліотека має бути центром духовного ставлення особистості, духовної культури учнів, надбань вітчизняної і світової культури..

Книга завжди була, є і буде першорядним джерелом знань. Саме від бібліотекаря залежить , чи стала шкільна бібліотека інформаційною цінністю, берегинею знань. А не допоміжною структурою в закладі освіти.

Працюючи в Ганнівській шкільній бібліотеці, я поставила собі за мету зробити все, щоб мої читачі дружили з книгою – постійним джерелом знань, надбаним людством протягом багатьох віків. Спілкуванням з книгою допомагає оволодівати певною сумою цих знань,засвоїти соціальний досвіт попередніх поколінь, долучає її до культурних надбань та цінностей українського народу, його звичаїв та традицій. Книга – головний засіб навчання.

Оскільки шкільна бібліотека є обов`язковим структурним підрозділом загальноосвітнього навчального закладу, то всі стратегічні освітньо - виховні завдання, які належать розв`язувати національній школі, трансформується в завдання та діяльності шкільної бібліотеки.

Основне завдання шкільної книгозбірні і бібліотекаря зокрема – навчити дитину любити книгу, учнів – читачів користуватися бібліотекою. Її фондами, довідково - бібліографічним апаратом.

Головне, що визначає, обумовлює атмосферу життя нашого суспільства на сучасному етапі, - це натхнення творчість, пошуки нових технологій. Нетрадиційних шляхів, які дозволяють нам позбутися тягаря застарілих проблем. Саме з таких позицій хотілося б оцінити найближчі перспективи бібліотечної роботи з дітьми.

Проблема над якою працюю:

« Роль шкільної бібліотеки у формуванні творчих здібностей фізично здорової особистості у підвищенні рівня навчально-виховного процесу і світі сучасних вимог»

Вся робота проводиться згідно річного план, спрямовую її, виходячи з основних документів про школу, про бібліотеку, які визначають стратегічні завдання, пріоритетні напрямки і шляхи реформування освіти й виховання.

Складовою частиною навчально-виховної роботи школи є річний план шкільної бібліотеки, який щорічно затверджується на засіданні педагогічної школи у серпні місяці. Наприкінці навчального року звітую перед директором та педагогічною радою школи про проведену роботу.

Робота шкільної бібліотеки регламентується. З метою її чіткої організації складено розклад роботи, який затверджено директором школи.

Мету і принципи своєї роботи бібліотекаря реалізувала через пріоритетні напрямки:

- втілення в життя програми школи « Школа добра, краси і справедливості»;

- задоволення потреб та попиту користувачів інформацією;

- сприяння активізації самоосвіти педагогів школи та учнів;

- надання допомоги обдарованим учням в отриманні знань;

- підвищення інформаційного забезпечення навчально-виховного процесу, надання інформаційної допомоги учням і вчителям;

- сприяння розвитку навчально-виховного процесу виховання загальної культури, національної свідомості, шанобливого ставлення до книги;

- виховання у школярів культури читання, формування вміння користуватися бібліотекою.

У вік інформації шкільна бібліотека набула статусу інформаційного центру. Ця робота містить цілу систему заходів: аналіз читацьких формулярів, опитування , бесід, спостереження. У бібліотеці для учнів розроблено тематику бібліотечно-бібліографічних бесід, які допомагають розібратися у морі книг, а також створено « Куточок читача» , де розміщено пам`ятки: « Як читати книгу», « Як працювати з художньою книгою», « Як написати реферат», « Знайомство із структурою книги», « Правила швидкого читання».

Бібліографічні огляди поєднуються з підбором літератури і створення книжкових поличок: « Перлини світової літератури», « У світі пригод та фантастики», « « На хвилинку зупинись , нові книги подивись», « Твоя майбутня професія».

У школі стали традиційними заняттями з основ бібліотечно-бібліографічної грамотності учнів. Проводилась робота за такими темами:

- усний журнал « Усе про книгу» - 1-2 класи;

- бібліотечний урок « Структура книги» - 5 клас;

- «Історія книги та книгодрукування» - 9 клас;

- літературна гра « Без книги нема бібліотеки »- 8 - 9 клас

- диспут « Книга чи комп`ютер. Ваша точка зору» -10- 11 клас;

- бесіда «Періодичні видання для молодшого шкільного віку» 3-4 класи.

Популяризація літератури з метою забезпечення інформаційних потреб учнів здійснюється проведенням різних масових заходів шкільною бібліотекою разом з педагогічним колективом, а саме :

Заходи щодо формування в учнів громадянської свідомості:

- виховна бесіда « Я громадянин України» - 7 клас;

- конкурс читців « Любіть Україну » 6-7 класи;

Заходи щодо формування національної свідомості, любові до рідної землі, свого народу засобами в процесі позакласної роботи:

- бесіда « Історія рідного села ».- 7 клас.

Заходи щодо популяризації української літератури:

- бібліотечний урок « Яке це чудо казка» - 1-2 класи;

- виховний захід « Бібліоманія» 3-4 класи;

Заходи з народознавства:

- ці чудові народні пісні , думи ,балади;

- оформлення книжкової виставки « Традиції мого народу».

Заходи спрямовані на підвищення якості навчально-виховного процесу:

- свято « До побачення любий Букварику»

Заходи щодо проведення предметних тижнів:

-Оформлення книжкової виставки:

- « Всесвіт»;

- Усний журнал « Рослинні символи та символи птахів» - 9-10 клас;

- « « Люби свій край» - 7-9 класи;

- Літературне читання « Поетеса модерної доби ( Леся Українка)

- Конкурс малюнків « Тваринний дивосвіт нашого краю». 4-9 класи.

Заходи щодо виховання естетичних смаків, любові до української культури, культури мови, книги, читання:

- Оформлення книжково-ілюстративної виставки « Скарб від далеких прадідів- то рідне слово мова й рідне письменство»;

- Проведено конкурс творів « Майбутня бібліотека»

-

- Конкурс творів: « українська книга в моєму житті»;

- Літературно музична вітальна;

- Бібліотечний урок « Подорож у країну словників»

Заходи щодо екологічного виховання та природоохоронної роботи:

- оформлення книжково – ілюстративної виставки:

- « Природа рідного краю» ; - 7- 8 клас.

- бесіда - огляд « Сторінками Червоної книги»4-6 клас.

- Усний журнал « Рослини символи та символи птахів» 5 клас;

- Вікторина « Дерево в житті людини»;

- Вікторина : « Цілющі квіти рідного краю» 9 клас;

- Бесіда « Рослини в побуті та звичаї українців»; 8 клас

Заходи щодо правового виховання:

- оформлення книжково - ілюстративної виставки « Закон України» - 9 клас;

- бесіда « Права і обов’язки учнів» - 7-9 клас;

- година спілкування « Про честь і обман»

-

Естетичне виховання:

- літературний ранок « Година ввічливості »- 1-4 класи;

оформлення виставки « Культура поведінки» - 1-6 класи;

-

- Оформлення книжково-ілюстративну виставку:

- « Крокуємо здоровим у світле майбуття»,

- Тематична поличка « Ми за здоровий спосіб життя»;

Калейдоскоп здоров`я

- Ранок « Дужими зростаємо, про здоров`я дбаємо».

Літературна виставка «Олімпійський спорт»

Краєзнавство надає місцевості

історизму, відкриваючи в її минулому,

навіть і не дуже давньому, зовсім нове, неоцінне.

Коли ми дізнаємося, хто жив у тому

чи іншому будинку, для нас він наповнюється

духовним змістом.

Змінюється село , історію якого ми пізнаємо.

Д.Лихачов

Краєзнавча робота шкільної бібліотеки – один із важливих напрямків її діяльності – складається із вивченням та популяризації літератури про рідний край, презентації творчості письменників.

Краєзнавча робота в нашій школі і в бібліотеці приділялась значній увазі:

- Оформлювалась книжково – ілюстративна виставка « Література рідного краю» - 1- 10 кл.

-

- Підготовлений та проведений літературний усний журнал « Духовний світ рідного краю» - 5-9 кл;

- Проведений конкурс фото рідного села « Моє рідне село» - 1-10 кл;

- Тематичний огляд літератури « Почесні гості нашого села» - 5-8 кл;

- Усний журнал « Перша столиця України» - 4-5 кл;

- Гра вікторина « Наша Петрівщина » 10-11 кл;

- Усний журнал « Гортаючи сторінками історії рідного села» - 9 клас

Заходи щодо збереження книжкового фонду:

- Конкурс допитливих» Книга запитує – книга відповідає»; 1-4 кл

- Конкур вікторина « З народного напившись джерела « ( прислів’я та приказки про книгу); 5-7 кл

- Бесіди щодо збереження книжкового фонду – 1-10 класи;

- Екскурсія « Мандрівка до книжкового міста» - 1клас;

- Бібліотечні уроки за орієнтовною тематикою:

а) « Періодичні видання для молодшого шкільного віку» - 1-2 кл.

б) « Конкурс «Як Живеш підручник?» - 6 кл.

в) « Історія книги та книгодрукування» - 9 клас.

- оформлення ілюстративної виставки: « Царство української дитячої книги»

- виховна година « Цінуємо книгу як найбільшу святість» - 3-4 кл.

- інформаційна хвилинка « Книжкові іменини» - 5 кл.

- здійснення з активом шкільної бібліотеки рейди – перевірки по збереженню підручників – 1-11 кл.

- вікторина « Книзі – довге життя» - 3-4 класи;

- тиждень повернення книги – 1- 11 кл.

Основним завданням проведення заходів було прищеплення учням навичок дбайливого ставлення до книги, до читання.

До 05. 09. 2013 р. забезпечила учнів навчальними посібниками і підручниками. Забезпечила вільним доступом учнів до необхідної бази (дидактичної, науково-методичної, довідково-бібліографічної, художньої літератури) .Основну роль в інформаційній діяльності відводилось вивченню інформаційних потреб дітей, вчителів, батьків, керівництва школою і своєчасне її доведення до певного користувача.

З метою бібліотечної самоосвіти регулярно відвідувала семінари, засідання.

Таким чином основна ідея роботи із школярами полягає в закладанні в них поважного ставлення до бібліотеки, книги, як до невичерпного джерела інформації, як до осередку, де можна не лише поповнити свої знання, але й відпочити, поспілкуватися з однолітками та опонентами.

Кiлькiсть переглядiв: 1925

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.